دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 1) دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 1) برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید دوره آموزشی فیزیولوژی زخم
فصل اول ( قسمت 1)
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 2) دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 2)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید دوره آموزشی فیزیولوژی زخم
فصل اول ( قسمت 2)
شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 3) دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 3)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید دوره آموزشی فیزیولوژی زخم
فصل اول ( قسمت 3)
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 4) دوره آموزشی فیزیولوژی زخم - فصل اول ( قسمت 4)
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید دوره آموزشی فیزیولوژی زخم
فصل اول ( قسمت 4)
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
دوره آموزشی فیزیولوژی زخم (فصل اول ) قسمت پایانی دوره آموزشی فیزیولوژی زخم (فصل اول ) قسمت پایانی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید دوره آموزشی فیزیولوژی زخم
(فصل اول ) قسمت پایانی
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
اقدامات اولیه ضروری برای تسریع در ترمیم زخم اقدامات اولیه ضروری برای تسریع در ترمیم زخم
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید اقدامات اولیه ضروری برای تسریع در ترمیم زخم
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
نکاتی درباره جای زخم یا همان اِسکار ( Scar ) نکاتی درباره جای زخم یا همان اِسکار
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید ( Scar ) نکاتی درباره جای زخم یا همان اِسکار
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
کلاژن و پوست سازی کلاژن و پوست سازی
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید کلاژن و پوست سازی
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
Covid-19 درباره ی کرونا Covid-19 درباره ی کرونا
برای مشاهده اطلاعات بیشتر ویدئو آیکن ذره بین را کلیک نمایید Covid-19 درباره ی کرونا
I like to keep everything in order. شرکت مبتکران سلامت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سلامتی آنها است
برای این هدف گرد هم آمدیم تا علاوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های لازم ، تجربه و توانمندی دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصولاتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم
بازگشت به صفحه اصلی آموزش MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER
Home About Us Contact Us Global | Cardiology dpt. FA EN Wound dpt. Articles Tutorial Congresses Catalog Articles Tutorial Congresses Catalogs Copyright © 2020 MSF Co. Products Products
English subtitle coming soon...

We research, develop and commercialize new healthcare technologies and products that help save lives around the world.

Tutorial Department